Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Vážení rodiče,
hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožňuje čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany.

Usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 • O balíček mohou požádat:
  • žáci s trvalým pobytem v hlavním městě Praze
  • žáci – cizinci s trvalým pobytem v hlavním městě Praze
  • není určen pro cizince-uprchlíky před válkou na Ukrajině
 • Žádosti se týkají:
  • prominutí stravného v ZŠ i MŠ
  • prominutí školného za MŠ
  • prominutí školného za ŠD

Žádost musí být podána na schváleném tiskopise (viz web školy zde a MHMP) včetně čestného prohlášení (je součástí žádosti).

Fond solidarity – zřizuje škola a je součástí Balíčku okamžité pomoci Pražanům.

 • Příspěvek z fondu je určen všem:
  • žákům s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.
  •  žákům – cizincům s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.
  •  není určen pro cizince-uprchlíky před válkou na Ukrajině.
 • Žádat lze o příspěvek na akce pořádané školou:
  •  školy v přírodě
  • lyžařský kurz
  • výběrový lyžařský kurz
  • outdoorový kurz
  • cyklistický kurz

Žádost o příspěvek z „Fondu solidarity“ musí být podána na schváleném tiskopise (viz web školy zde a MHMP) a zdůvodněna (na jakou akci žádáte).

Žádost podávají zákonní zástupci žáka.
Na dobu od ledna do června 2023 bude možno žádat od 1. 12. do 16. 12. 2022.

Žádosti lze podávat:

 • Datovou schránkou (do 16. 12. 2022)
 • Poštou doporučeně na adresu školy (poslední datum podání na poště 16. 12. 2022)

Kdo již obdržel rozhodnutí o schválení příspěvku (stravné, školné), novou žádost podávat nemusí.

Příspěvky budou poskytnuty pouze v případě, že „Balíček okamžité pomoci Pražanům“ bude schválen i pro rok 2023.