Čeština pro cizince

Vážení rodiče, přátelé cizinci,
nový školní rok 2022/23 je pro nás všechny velkou výzvou, musíme čelit mnoha těžkostem a úkolům, ale věřme, že je všechny společně zvládneme ku prospěchu vašich dětí, tedy našich žáků.
Jednou ze zásadních novinek je potřeba důsledného dodržení Metodického pokynu MŠMT k výuce češtiny pro zahraniční studenty, který vstoupil v platnost v září minulého roku se stanovením krátkého přechodného období.
Velké procento našich žáků jsou původem cizinci a my usilujeme být školou otevřenou a těmto dětem nápomocnou. Máme už mnohaletou zkušenost v začleňování těchto žáků do běžných třídních kolektivů. I díky této zkušenosti nás tolik nezaskočily důsledky situace válečného konfliktu na Ukrajině na jaře letošního roku.
Dlouhé roky jsme výuku češtiny pro cizince organizovali vycházejíce jen ze zkušenosti a logiky zdravého rozumu. Často nás to vedlo k tomu, že jsme učili nejen nově příchozí cizince, ale hlavně děti, jejichž rodiče sice byli cizinci, ale ony samy se u nás již narodily, a často dokonce měly české občanství.
Nový Metodický pokyn vnesl do organizace výuky řád a zřetelně stanovil podmínky, které dávají žákům cizincům právo na bezplatnou výuku češtiny. Z těchto pravidel vyplývá, že celé břemeno jazykové přípravy nestojí jen na škole, ale musí ho nést především rodina, která se rozhodla žít v naší zemi.
Pro kategorii cizinec – platí následující základní pravidla podle Metodického pokynu z MŠMT z 1. září 2021 a jeho novelizace pro tento školní rok. Pro ty, kteří si chtějí pravidla prostudovat podrobněji – MSMT-21851/2021-1

  • Nárok mají nově příchozí žáci-cizinci v ZŠ, kteří plní povinnou školní docházku u nás nejvýše 12 měsíců (pro ty, kteří začali v r. 2021/22 platí podmínka 24 měsíců).
  • Žák má na tuto výuku nárok, není však povinen ji absolvovat. Zákonný zástupce musí o výuku požádat.
  • Žádost spolu s přihláškou vám dá třídní učitel/ka.
  • Ve skupině cizinců může být maximálně 15 dětí.
  • Rozsah – minimálně 100 hodin – vedení může v individuálních případech prodloužit do max. 200 hodin za deset měsíců. Výuka může být rozložena do dvou školních roků!
  • Žáci s českým občanstvím nemají nárok na tuto jazykovou přípravu s výjimkou těch žáků s občanstvím, kteří s ohledem na dlouhodobý pobyt v zahraničí mají obdobné integrační problémy! Těmto dětem škola v individuálních případech přirozeně pomoc poskytuje za podmínek stejně jako cizincům.
  • Tuto výuku musí vést kvalifikovaný pedagog – učitelé prvního stupně nebo jazykáři druhého stupně (nejen češtináři).

Všichni víme, že opravdu jen výjimečné děti zvládnou osvojit si český jazyk výborně za takto stanovenou dobu. Je v zájmu rodiny, aby se iniciativně podílela i na jazykové přípravě svých dětí. Mnozí rodiče si to už dnes uvědomují a dětem hledají pomoc v nejrůznějších kurzech, a některé třeba mají i českou vychovatelku.

Škola se bude snažit děti v jejich úsilí podpořit, chápat jejich jazykové problémy a každý učitel se podle svých sil do jejich překonávání bude zapojovat. Všechny tyto děti si však musí uvědomit, že zvládnout češtinu prostě musí, pokud chtějí uspět v systému českého vzdělávání, a že jazykové hodiny navíc nejsou něčím, co musí přetrpět, ale jsou jim velkou pomocí.

Věřím, že se navzájem pochopíme a spojíme se ve velkém úsilí ke zdaru studia všech dětí.

PhDr. Jana Miedzgová, CSc.
Koordinátorka pro děti s OMJ