Základní informace k testování 22. a 29. 11. 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Na základě mimořádného opatření MZ ČR budeme 22. a 29. 11. 2021 provádět screeningové testování dětí v přípravných třídách (Záhorského 887) a žáků 1. – 9. tříd (V Remízku 7/919).

Podrobné informace naleznete na adrese https://testovani.edu.cz. Doporučujeme si stránky prohlédnout.

Ve škole budeme používat antigenní testy GENRUI a SEJOY (prohlédněte si s dětmi instruktážní videa ve výše uvedeném odkazu).
Budeme postupovat podle pokynů ke „Screeningovému testování ve školách listopad 2021“ (vydalo MŠMT).

Testování bude probíhat ve třídách.

Testovat budeme:

  • v pondělí 22. 11. 2021 první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin)
  • v pondělí 29. 11. 2021 první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin)

Ve školní družině se žáci netestují.

Pokud se žák nemůže zúčastnit, bude otestován při příchodu do školy. Testovací místo je za hlavní recepcí školy (centrální recepce) a je v provozu v pondělí od 7,40 hodin. Od úterý do pátku od 8,00 hodin. Bez negativního testu se dítě ani žák nesmí účastnit prezenčního vzdělávání (podrobnosti viz odkaz výše).

Testování se neprovádí u dětí a žáků, kteří doloží, že prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od testu s pozitivním výsledkem. Pokud nedoloží, tak se účastní testování dle pokynů školy.
Testování se neprovádí u dětí a žáků, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test) a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u dětí a žáků, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.-k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m.

V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupce má zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže “Příprava“). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

Při pozitivním výsledku testu se děti, žáci a zákonní zástupci řídí pokyny školy (podrobnosti https://testovani.edu.cz).