Jazyková příprava výuky ČJ pro cizince

Vážení rodiče – cizinci,
se zahájením nového školního roku 2021/22 vstoupil v platnost nový zákon s vyhláškou MŠMT – 21851/2021-1, týkající se poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky cizince v předškolním a základním vzdělávání, který upravuje organizaci této přípravy tak, aby se všechny děti mohly bez problémů co nejrychleji v plném rozsahu zapojit do povinné školní výuky.

Naše škola již několik roků systematicky tuto přípravu dětem poskytuje, máme tedy na co navazovat. Nový zákon pro nás jenom upřesňuje platný rámec této přípravy, kterým se musíme řídit.

Zákon přesně stanovuje, že na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání mají nárok jenom nově příchozí žáci-cizinci, tedy ti, kteří plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců ( v tomto školním roce je tato podmínka mimořádně stanovena na 24 měsíců). Zákonem garantovaný rozsah této přípravy je 100 hodin. Pokud je to v zájmu žáka, může tato příprava být prodloužena maximálně až na 200 hodin.

Na tomto místě cítím potřebu podotknout, že rozsah poskytované pomoci je tímto do určité míry limitovaný, a proto je v zájmu každého dítěte, aby se do poskytovaných hodin co nejpravidelněji zapojovalo, abychom tak mohli jeho jazykový pokrok efektivně ovlivňovat. Prosíme vás, co nejméně docházku dětí na hodiny kurzu omezovat.

Už první týdny školní výuky nám ukázaly, jak neblaze právě na mnohé vaše děti zapůsobil nutný stav převládající online výuky v uplynulém školním roce! Mnohé děti bohužel hodně z komunikačních dovedností v češtině zapomněly. Musíme tedy všichni spojit síly, abychom tento hendikep co nejrychleji odstranili. Ale pozor, žáci, kteří chodí do povinné školní docházky již déle než dva roky, mají možnosti omezenější. Mohou být do skupiny zařazeni jen jako doplňující členové, jejich nárok není automatický! Škola se bude usilovat doplnit jejich mezery jinými zákonnými cestami, podobně jako tomu bude u jiných dětí.

Žák má na bezplatnou jazykovou přípravu nárok, nemusí však tuto možnost využít. Záleží na přání rodičů, kteří k účasti musí podat přihlášku přes třídního učitele. Škola vytvoří výukové skupiny, do kterých může případně zařadit i děti, které již sice nesplňují zákonný nárok 12 měsíců (resp. 24 měsíců v tomto školním roce), ale jejichž slabší znalost češtiny je překážkou jejich pokroku ve studiu.

Z této výuky češtiny jako druhého jazyka žák není hodnocen na vysvědčení. Výuku zabezpečuje učitel v úzkém kontaktu s vyučujícím předmětu český jazyk a literatura a případné hodnocení se může promítnout právě v tomto předmětu. Důležitou informací pro vás je, že zákon sice umožňuje poskytovat začátečnickou podporu češtiny i místo jiných vyučovacích hodin během normálního vyučovacího bloku, ale vzhledem k velkému počtu dětí, kterým chceme tuto pomoc na naší škole nabídnout, rozhodli jsme se, že budeme pokračovat ve výuce tak, jak probíhala dosud, tedy v návaznosti na běžné vyučovací hodiny.

Držme si všichni palce ať tento školní rok proběhne co nejklidněji a covid nám ho nezkazí.

PhDr. Jana Miedzgová
koordinátorka pro děti s OMJ

Přihlášku si můžete stáhnout zde