SWOT škol Prahy 5

Výsledky šetření
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do SWOT analýzy na základních školách, kterou realizovala MČ Praha 5. Cílem bylo poznat silné a slabé stránky práce škol, pojmenovat hrozby a hledat příležitosti. Zjištění budou využita při dalším plánování rozvoje škol.

Na základě výsledků dotazníkového šetření vypracovala naše škola vlastní celkovou analýzu (SWOT 19). Stalo se tak vyhodnocením dotazníků rodičů, žáků, pedagogů a nepedagogických zaměstnanců školy. Všem respondentům děkujeme za čas věnovaný dotazníkům a za ochotu zamyslet se nad prací školy.

Výsledky všech dílčích SWOT analýz budeme využívat při plánování dalšího rozvoje naší školy.

Ke stažení